Verwerken en registreren van fietswrakken

Per jaar verwijderen gemeenten veel fietsen die in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de openbare weg zijn gestald. Daarnaast worden ook fietswrakken geruimd.

Alle fietsen moeten door AFAC/Fietsdepot in het AFAC-pakket worden geregistreerd. Het bijhouden van een opkopersregister is een wettelijke plicht die ook voor de wrakken geldt en dat is niet zonder reden:

  1. Er moet voorkomen worden dat de eigenaar van de fiets aangifte van vermissing doet bij de politie, terwijl de fiets aanwezig is bij AFAC of Fietsdepot. Dit bespaart de politie het opnemen van onnodige aangiftes.
  2. De fiets of het wrak kan van diefstal afkomstig zijn. AFAC of Fietsdepot is dan geen eigenaar van de fiets en mag deze niet zo maar vernietigen of (in onderdelen) verhandelen. Altijd registreren in combinatie met een check op diefstal in Stopheling en/of Fietsdiefstalregister voorkomt problemen.
  3. Het doorverkopen van (onderdelen en frame van) een gestolen fiets kan tot problemen leiden voor opkopers. Wrakken worden vaak aan leerprojecten of andere goede doelen in Nederland of het buitenland geschonken. De bruikbare onderdelen van deze fietswrakken worden vaak hergebruikt. Door de samenstelling van bruikbare losse onderdelen en het frame ontstaat dan een nieuwe fiets die wordt doorverkocht. Het komt regelmatig voor dat bij het invoeren van deze gekochte fiets in het DOR de opkoper door de politie wordt bezocht, omdat een of meerdere fietsen afkomstig van diefstal blijken te zijn. Zowel AFAC/Fietsdepot als de opkoper maken zich dan schuldig aan heling.

Niet alle AFAC’s/Fietsdepots registreren wrakken. Op het niet naleven van de registratieplicht staat een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van de derde categorie.

Wat is een fietswrak?

Het is verboden fietsen of bromfietsen op de weg te laten staan, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren (Model APV artikel 5.1.11, lid 2). Dit geeft echter nog geen eenduidige definitie van het begrip fietswrak. Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid, heeft de definitie wel uitgewerkt. Een fiets is een fietswrak als het aan de volgende 3 kenmerken voldoet:

  1. De fiets is rijtechnisch onvoldoende: er is niet mee te rijden en/of er missen essentiële onderdelen aan
  2. De fiets is verwaarloosd: er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan
  3. De fiets heeft een geringe economische waarde: opknappen kost meer dan de fiets waard is.

Verder hebben diverse gemeenten verschillende definities van het fenomeen fietswrak. De omschrijving van het Fietsberaad is de meest algemeen bruikbare.

Wanneer ben je een opkoper?

In artikel 90bis Sr is omschreven wat onder een opkoper wordt verstaan. Artikel 90bis Sr:

  1. Onder opkoper wordt verstaan hij die van opkopen een beroep of een gewoonte maakt.
  2. Onder opkopen worden begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd.

In dit geval gaat het niet alleen om een ‘beroep’, zoals bij ‘normale’ handelaren, maar ook om de ‘gewoonte’. Tot deze categorie wordt ook AFAC/ Fietsdepot gerekend.

Registratieplicht opkopers

Op basis van artikel 437 Sr moeten opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen aantekening houden van alle tweedehands goederen die ze verworven dan welvoorhanden hebben. Het gaat dus niet alleen om het kopen, maar ook om het voorhanden hebben van gebruikte en ongeregelde goederen.