Uitleg termen

Wat is een fietswrak?

Het is verboden fietsen of bromfietsen op de weg te laten staan, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren (Model APV artikel 5.1.11, lid 2). Dit geeft helaas geen eenduidige definitie van het begrip fietswrak. Diverse gemeenten hebben verschillende definities van het fenomeen fietswrak. De omschrijving van het Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid, is de meest algemeen bruikbare. Deze definitief luidt: Een fiets is een fietswrak als het aan de volgende drie kenmerken voldoet:

  1. De fiets is rij technisch onvoldoende: er is niet mee te rijden en/of er missen essentiële onderdelen aan.
  2. De fiets is verwaarloosd: er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan.
  3. De fiets heeft een geringe economische waarde: opknappen kost meer dan de fiets waard is.

Wanneer ben je een opkoper?

In artikel 90bis Sr is omschreven wat onder een opkoper wordt verstaan. Het artikel zegt hierover:

  1. Onder opkoper wordt verstaan hij die van opkopen een beroep of een gewoonte maakt.
  2. Onder opkopen worden begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd.

In dit geval gaat het niet alleen om een ‘beroep’, zoals bij ‘normale’ handelaren, maar ook om de ‘gewoonte’. Tot deze categorie wordt ook AFAC/ Fietsdepot gerekend.

Registratieplicht opkopers

Op basis van artikel 437 Sr moeten opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen aantekening houden van alle tweedehands goederen die ze verworven dan welvoorhanden hebben. Het gaat dus niet alleen om het kopen, maar ook om het voorhanden hebben van gebruikte en ongeregelde goederen.

Wat is een framenummer

Op de aankoopnota of het bewijs van eigendom van de fiets staan de unieke kenmerken van een fiets, zoals het framenummer, het merk, het type en eventueel het chipnummer. In de meeste gevallen staat het framenummer ook op de fiets zelf.

Hoe herken ik een framenummer?

Op een fiets staan vaak verschillende nummers, waaronder het serienummer en het framenummer. Om te voorkomen dat je het serienummer aanziet voor het framenummer hebben de Nederlandse fietsfabrikanten sinds 2006 een standaard notatie voor het framenummer afgesproken. Het framenummer is sindsdien opgebouwd uit 2 letters gevolgd door 7 cijfers. Bijvoorbeeld BA1234567 voor een Batavus. Fietsen van vóór 2006 hebben per fietsmerk een verschillende notatie. Ook de plaats op het frame is per fietsmerk verschillend. Daarom is er een overzicht waarop je per fietsmerk het framenummer kunt herkennen.