Ministeriele regeling fietsenregister

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 70k van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

Artikel 1 Inhoud van het register
Het fietsenregister, bedoeld in artikel 70k van de Wegenverkeerswet 1994, bevat de volgende gegevens, voor zover deze bij de Dienst Wegverkeer bekend zijn:
a. framenummer van de fiets;
b. indien een chip aanwezig is: het chipnummer;
c. merknaam van de fiets;
d. model- en typeaanduiding van de fiets;
e. kleur en bouwjaar van de fiets;
f. het gegeven dat de fiets bij de politie als gestolen of vermist is opgegeven;
g. naam en adres van de aangever van de diefstal of vermissing;
h. de datum van diefstal of vermissing;
i registratiedatum en plaats van aangifte van de diefstal of vermissing, en
j. het proces-verbaalnummer van aangifte van diefstal of vermissing.

Artikel 2 Verstrekking van gegevens

  1. Uit het fietsenregister worden op door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze gegevens verstrekt aan de politiekorpsen binnen Nederland, ten behoeve van de opsporing van gestolen en vermiste fietsen alsmede het traceren van de eigenaar van de fiets;
  2. Het gegeven dat een fiets als gestolen staat geregistreerd kan onder opgave van het merk en het framenummer, dan wel onder opgave van het chipnummer op door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze aan een ieder worden verstrekt.


Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 4 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling fietsenregister.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,