Ministeriele regeling Mobiele objectenregister

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 70l van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1. Inhoud van het register
//1. Het register van mobiele objecten, bedoeld in artikel 70l van de Wegenverkeerswet 1994, bevat gegevens ten aanzien van diefstal, verduistering of vermissing in Nederland van de volgende objecten://

 • a. nietgekentekende en nietkentekenplichtige motorrijtuigen en aanhangwagens;
 • b. buitenlands gekentekende motorrijtuigen of aanhangwagens;
 • c. pleziervaartuigen;
 • d. land en bosbouwvoertuigen en wegenbouw en waterbouwwerktuigen, voor zover deze niet vallen onder de onderdelen a tot en met c.


//2. Onder de in het eerste lid bedoelde gegevens die, voor zover bekend, worden geregistreerd worden verstaan://

 • a. soort object;
 • b. model en typebeschrijving;
 • c. voertuig identificatienummer, framenummer, motornummer, hull identification number, craft identification number of andere zichtbare kenmerken van het object;
 • d. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van degene die aangifte heeft gedaan van de diefstal, verduistering of vermissing van een object als bedoeld in het eerste lid;
 • e. datum van de diefstal, verduistering of vermissing;
 • f. plaats van aangifte, en
 • g. procesverbaalnummer van de aangifte.

Artikel 2. Verstrekking van gegevens
//1. Uit het register van mobiele objecten worden op door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze gegevens verstrekt aan://

 • a. de politiekorpsen binnen Nederland, ten behoeve van de opsporing van gestolen, verduisterde en vermiste mobiele objecten alsmede het traceren van de eigenaar van de mobiele objecten;
 • b. de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, ten behoeve van het formuleren van strategisch beleid op nationaal en internationaal niveau met betrekking tot gestolen of vermiste mobiele objecten;
 • c. de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, ten behoeve van schadeafwikkeling, fraudebestrijding en criminaliteitsbestrijding met betrekking tot gestolen of vermiste mobiele objecten.

Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mobiele-objectenregister.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings