Toelichting ministeriele regeling fietsenregister

Algemeen

In artikel 70k van de Wegenverkeerswet 1994 is de wettelijke basis neergelegd voor het door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) beheerde fietsenregister. Met de onderhavige regeling wordt het een en ander nader uitgewerkt. Het fietsenregister heeft als voornaamste doel de heling van fietsen te voorkomen en daarmee te bereiken dat het aantal fietsendiefstallen zal afnemen.

In het Beleidsprogramma van het Kabinet Balkenende IV 20072011 Samen leven samen werken wordt fietsendiefstal als aandachtspunt1 genoemd. Voorgenomen is het aantal fietsdiefstallen te verminderen. In 2010 en de volgende jaren moet er sprake zijn van 100.000 minder diefstallen ten opzichte van het aantal in 2006. Dit kan worden bereikt niet alleen door helers aan te pakken, maar ook door te regelen dat burgers die een fiets willen (ver)kopen zelf kunnen controleren of de fiets als gestolen geregistreerd staat.

In dit register worden naast gestolen en vermiste fietsen ook getagde nietgestolen of niet-vermiste fietsen geregistreerd. Het register wordt gevuld door de politie wat betreft gestolen fietsen en door de meeste fietsenfabrikanten wat betreft nieuwe, vaak getagde, fietsen. Van de nieuwe fietsen worden evenwel slechts de fietsgegevens geregistreerd en niet de persoonsgegevens van de eigenaar.

De persoonsgegevens van degenen die aangifte hebben gedaan van fietsendiefstal worden door de politie in het register ingevoerd. Door de link tussen de kenmerken van de fiets, het procesverbaalnummer en de naam, adres-, woonplaatsgegevens van degene die aangifte heeft gedaan, is het voor de politie mogelijk een eigenaar van een gevonden gestolen fiets te traceren, ook als die fiets in een andere politieregio wordt teruggevonden dan in de politieregio waar deze als gestolen of vermist is aangegeven.

Wat betreft de toegang van burgers tot het register met als doel te checken of een fiets als gestolen of vermist geregistreerd staat wordt volstaan met een zogenoemd hit/no-hitsysteem: door het invoeren van enkele kenmerken van een fiets wordt aangegeven of een fiets al dan niet als gestolen geregistreerd staat.In dit kader zullen evenwel nimmer persoonsgegevens worden verstrekt.

Bedrijfseffecten en administratieve lasten

De onderhavige regeling heeft geen effecten voor het bedrijfsleven, noch vloeit er een verhoging of verlaging van de administratieve lasten uit voort voor burger of bedrijfsleven.

Artikelsgewijs

Artikel 1
In artikel 1 zijn de gegevens opgenomen die in het fietsenregister kunnen worden geregistreerd. Niet van alle gestolen of vermiste fietsen zullen al deze gegevens bekend zijn. De genoemde gegevens zullen dan ook alleen worden opgenomen voor zover deze bekend zijn.

Uiteraard is het wel zo dat hoe meer gegevens van de fiets bekend zijn, hoe groter de kans dat hiervan de rechthebbende eigenaar kan worden getraceerd.

Artikel 2
Gegevens uit het fietsenregister kunnen worden verstrekt aan de politie ten behoeve van de opsporing van gestolen en vermiste fietsen alsmede het traceren van de eigenaar van de fiets, zoals hierboven beschreven.

In het tweede lid van artikel 2 is het hit/no-hitsysteem geregeld. Door het opgeven van bepaalde identificerende gegevens van een fiets, kan het gegeven of een fiets al dan niet als gestolen geregistreerd staat, dan wel dat er geen gegevens over de fiets bekend zijn, aan een ieder worden verstrekt. De voor de bevraging benodigde gegevens kunnen via een website van de RDW (www.fietsendiefstalregister.nl) worden aangeleverd, waarna direct het resultaat op de website zichtbaar zal zijn.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.