Toelichting ministeriele regeling Mobiele objectenregister

Algemeen

Op 7 november 2008 is de wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten in werking getreden. Met deze wet is in de Wegenverkeerswet 1994 een bepaling opgenomen over het zogenoemde mobiele objectenregister (hierna: het MOB).

Het MOB bestond al voordat deze bepaling in werking is getreden en wordt beheerd door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW). Het MOB heeft inmiddels zijn maatschappelijk nut bewezen, met name ten aanzien van het verbeteren en versnellen van de informatieverwerking rond diefstal, verduistering en vermissing van niet-gekentekende voertuigen. Met de onderhavige regeling wordt aan het MOB een nadere invulling gegeven.

In het MOB worden gegevens ten aanzien van de volgende mobiele objecten geregistreerd: objecten die niet gekentekend hoeven te worden, zoals aanhangwagens lichter dan 750 kg, landen bosbouwvoertuigen zoals combines, rooimachines, tractoren en wegenbouw- of waterbouwwerktuigen, zoals aggregaten, draglines, heftrucks, hijskranen en shovels; kentekenplichtige objecten die nog niet gekentekend zijn, zoals showroom voertuigen; in Nederland gestolen buitenlands gekentekende voertuigen; pleziervaartuigen, niet zijnde snelle motorboten, want die worden reeds bij de RDW geregistreerd.

Vanuit het oogpunt van efficiëntie en het kostenaspect is gekozen om gebruik te maken van de reeds bestaande infrastructuur ter opsporing van gestolen, verduisterde en vermiste mobiele objecten die wél zijn gekentekend en de kennis van de RDW op dit gebied. In het MOB worden gestolen mobiele objecten geregistreerd via een aangifte bij de politie, dan wel via de verzekeringswereld.

De registratie geschiedt naar aanleiding van een melding van vermissing door de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (hierna: VbV) en melding van een aangifte van diefstal, verduistering of vermissing bij de politie. Het MOB kan voor alle soorten objecten door politie en VbV worden geraadpleegd op alle in de regeling vermelde kenmerken (artikel 1, tweede lid).

De registratie door VbV wordt in het MOB overschreven door de registratie welke de politie hierin doet. Indien er binnen twee weken na registratie door VbV geen registratie door de politie plaats vindt, wordt de registratie door VbV geautomatiseerd verwijderd uit het MOB.

Uit het MOB worden gegevens verstrekt aan de politie, de VbV en de Stichting Aanpak voertuigcriminaliteit (Avc) voor de in artikel 2 aangegeven doeleinden.

Bedrijfseffecten en administratieve lasten

De onderhavige regeling heeft geen effecten voor het bedrijfsleven, noch vloeit er een verhoging of verlaging van de administratieve lasten uit voort voor burger of bedrijfsleven.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.